E-shop s luxusním spodním prádlem

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.werso.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel / kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedená v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/ nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 Ceny zboží

Ceny u zboží na webových stránkách společnosti www.werso.cz  jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Internetový obchod www.werso.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, nebo jiným způsobem vydaného oznámení. Cena zboží na základě již uzavřené kupní smlouvy nemůže být jednostranně změněna. Veškeré ceny již zahrnují DPH 21 % (koncové ceny).

Způsob objednání zboží

Hlavní způsob objednání je v internetovém obchodě naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky. Objednávat lze také mobilem: 608 177 702, e-mailem na info@werso.cz (werso@seznam.cz), písemně, nebo osobně. Při všech způsobech objednání je nutné uvést veškeré nutné nacionále o kupujícím ke správnému vyplnění dokladu o koupi.

Termín dodání zboží

Dodací lhůta je zpravidla do 24 hodin, pokud je objednávka přijata do 12.00 hodin. Jinak může být zboží dodáno do 48 hodin. Je možné si určit konkrétní den dodání zásilky podle potřeb kupujícího.

Způsob dodání zboží, doprava

POKUD NECHCETE PLATIT POŠTOVNÉ, stačí dodávka zboží nad 1 990,- Kč a my ho zaplatíme za Vás. (Platí pouze při dodání v České republice).

Zboží je zasíláno Českou poštou jako obchodní balík na dobírku. Cena poštovného je jednotná 159,- Kč, zbytek doplácí firma Werso. Balné se neúčtuje.                                                                           

Dobírka – zákazník platí zboží při převzetí (od doručovatele si může vyžádat písemný doklad o zaplacení).                                                                                                                                      

Platba předem na bankovní účet používaná u zákazníků do zahraničí. Pro Českou republiku je cena 99,- Kč.  Internetové bankovnictví je nejrychlejší způsob. Po přijetí platby na náš účet je zboží neprodleně odesláno. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a převodu vlastnického práva  na kupujícího.

Čerpání dárkového poukazu - pokud je poukázka nakoupena přes e-shop a přesahuje částku 1990,-Kč bude zaslána bez poštovného. Čerpat poukázku lze osobně v naší podnikové prodejně v Turnově, nebo objednávkou přes e-shop s tím, že jde pouze o čerpání poukázky a poštovné bude účtováno dle zbůsobu platby. Při objednávce, která bude přesahovat po odečtení poukázky doplatek 1990,-Kč, nebude poštovné účtováno. Možnost použití dárkového poukazu při objednávce přes e-shop Vám umožníme, ale je třeba číslo poukázky napsat do poznámky a výsledná částka Vám bude zaslána ve faktuře ze systému účetnictví (systém webových stránek toto odečtení nezobrazuje ani neumožňuje).

Zboží dodávané na Slovensko musí být předem uhrazeno na náš eurový účet u Fio banky. Zboží nelze odeslat na dobírku. Poštovné je účtováno individuálně podle ceny balíku od 289 do 299 Kč. Po zaplacení předem na tento účet posíláme zboží společností INTIME. Dodací doba je 2 až 3 pracovní dny. Ceníky a faktury jsou vystaveny v EUR.

Posílání do ostatních zemí se řeší individuálně.

Výměna zboží

Pokud jste obdrželi v důsledku vašeho nesprávného výběru výrobek, který vám nevyhovuje svou velikostí, zašleme vám výrobek nový. Účtováno vám bude pouze poštovné a nebo případně připočítán pokud je rozdíl v cenách výrobků.

Odstoupení od smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Peníze za zboží budou vráceny do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vráceného zboží bez známek nošení a poškození.Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s dodáním zboží. Příslušná částka bude zaslána zpět na účet nebo poštovní poukázku. Zasílání peněz poštovní poukázkou je zpoplatněno částkou 50,- Kč, nebo skutečnou částkou zaplacenou za službu České poště. Pokud zákazník využil bezplatného poštovného za objem dodávky a vrátí zboží, které sníží odběr pod hranici limitu bezplatného poštovného, bude mu poštovné dodatečně napočítáno a odečteno od konečné sumy za vrácené zboží.

V případě, že žádáte výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a v původním obalu spolu s vyplněným formulářem Odstoupení od smlouvy https://www.werso.cz/informace-o-nakupu.html Při zasílání zpět zvolte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vyztužené podprsenky nutno zasílat v pevné krabici, nikoli obálce). Vrácené zboží zašlete doporučeně a doporučujeme je pojistit. Zásilku nezasílejte zpět na dobírku, taková nebude přijata. Zboží poškozené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za ně žádat vrácení peněz. V takovém případě Vám zboží bude vráceno s vyúčtováním nákladu na poštovné.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a)Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b) Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

b) Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu jakož i zboží, které podléhá zastarání.

Drobná změna dezénu je vyhrazena.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením z.č.513/91 Sb., obchodní zákoník.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží pro spotřebitele a 6 měsíců pro kupujícího, který není spotřebitelem (podnikatel). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokladem prokazujícím zakoupení zboží a uveďte popis vady a vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace vás budeme informovat e-mailem nebo telefonem.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. změna materiálu úměrná délce užívání) a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Práva plynoucí ze zákonné záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou.

Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

  • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné odstranění vady v co nejkratším termínu
  • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnuvadného zboží nebo odstoupení od smlouvy
  • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí  kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Pokud jste od nás obdrželi omylem jiný výrobek, než jste si objednali, nebo jste obdrželi výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoškozený nejlépe v původním obalu s přiloženým dodacím listem a uveďte popis vad. My vám bezplatně zašleme výrobek správný  (bezvadný),

Objednané výrobky zkoušejte na spodní prádlo!

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území  ČR. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a zákazník souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Tento souhlas může kdykoli odvolat.

Chcete být pravidelně informováni o novinkách a akcích ?

2024 © Werso - výrobce spodního prádla. All Rights Reserved.
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.